logo_yellow_shadow4_dbf

Verksamheter

Dalarnas Bildningsförbund är samverkansorgan för folkbildningen i Dalarna, ett gemensamt forum för studieförbunden, folkhögskolorna och kulturinstitutioner i länet. Förbundets uppgift är att främja medlemmarnas folkbildningsarbete genom opinionsbildning, information, samråd och samverkan.

Insatser och aktiviteter 2019

  • Delta i arbetet för ett energiintelligent Dalarna genom att utveckla folkbildningsverksamheten kring klimat- och energifrågor samt konsumtionsmönster.
  • Utveckla former för dialog med länets kommunpolitiker kring folkbildningens roll i samhällsutvecklingen
  • Stimulera att lokala samråd mellan folkbildningsens organisationer och kommuner utvecklas
  • Genomföra dialog för att skapa samsyn kring etik och kvalitetsfrågor
  • Utveckla läsfrämjande verksamhet i samarbete med bibliotek, medlemsorganisationer och andra aktörer.
  • Arbeta för att uppnå målen i Dalarnas Regionala Kultur- och bildningsplan 2019-2022.
  • Fortsätta utveckla vårt samarbete med Högskolan Dalarna vad gäller forskning kring folkbildning, integration och kultur.
  • Delta i det länsomfattande samarbetet kring Vägen in.
  • Delta i kampanjen "Vi måste prata".